Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1|30MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Tổng vốn đầu tư: 1269 tỷ VND Vị trí: Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021 COD: 30.10.2021

Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long |155 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long Công suất: 155MW Tổng vốn đầu tư: 6593 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Yangtrung |145 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145 MW Tổng vốn đầu tư: 6247 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2| 130MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hoà 2 Công suất: 130 MW Tổng vốn đầu tư: 5657 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 | 72MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72 MW Tổng vốn đầu tư: 3168 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh | 27.3MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió ADANI Phước Minh (TSV – Adani Group) Công suất: 27,3 MW Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: Liên danh China Power/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021 COD: Tháng 10/2021

Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1|30MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Tổng vốn đầu tư: 1269 tỷ VND Vị trí: Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021 COD: 30.10.2021

Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long |155 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long Công suất: 155MW Tổng vốn đầu tư: 6593 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Yangtrung |145 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145 MW Tổng vốn đầu tư: 6247 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2| 130MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hoà 2 Công suất: 130 MW Tổng vốn đầu tư: 5657 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 | 72MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72 MW Tổng vốn đầu tư: 3168 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh | 27.3MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió ADANI Phước Minh (TSV – Adani Group) Công suất: 27,3 MW Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: Liên danh China Power/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021 COD: Tháng 10/2021

Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1|30MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Tổng vốn đầu tư: 1269 tỷ VND Vị trí: Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021 COD: 30.10.2021

Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long |155 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long Công suất: 155MW Tổng vốn đầu tư: 6593 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Yangtrung |145 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145 MW Tổng vốn đầu tư: 6247 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2| 130MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hoà 2 Công suất: 130 MW Tổng vốn đầu tư: 5657 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 | 72MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72 MW Tổng vốn đầu tư: 3168 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh | 27.3MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió ADANI Phước Minh (TSV – Adani Group) Công suất: 27,3 MW Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: Liên danh China Power/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021 COD: Tháng 10/2021

Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1|30MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Tổng vốn đầu tư: 1269 tỷ VND Vị trí: Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021 COD: 30.10.2021

Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long |155 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long Công suất: 155MW Tổng vốn đầu tư: 6593 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Yangtrung |145 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145 MW Tổng vốn đầu tư: 6247 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2| 130MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hoà 2 Công suất: 130 MW Tổng vốn đầu tư: 5657 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 | 72MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72 MW Tổng vốn đầu tư: 3168 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh | 27.3MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió ADANI Phước Minh (TSV – Adani Group) Công suất: 27,3 MW Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: Liên danh China Power/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021 COD: Tháng 10/2021

Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1|30MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Tổng vốn đầu tư: 1269 tỷ VND Vị trí: Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021 COD: 30.10.2021

Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long |155 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long Công suất: 155MW Tổng vốn đầu tư: 6593 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Yangtrung |145 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145 MW Tổng vốn đầu tư: 6247 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2| 130MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hoà 2 Công suất: 130 MW Tổng vốn đầu tư: 5657 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 | 72MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72 MW Tổng vốn đầu tư: 3168 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh | 27.3MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió ADANI Phước Minh (TSV – Adani Group) Công suất: 27,3 MW Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: Liên danh China Power/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021 COD: Tháng 10/2021

Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1|30MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Tổng vốn đầu tư: 1269 tỷ VND Vị trí: Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021 COD: 30.10.2021

Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long |155 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long Công suất: 155MW Tổng vốn đầu tư: 6593 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Yangtrung |145 MW

Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145 MW Tổng vốn đầu tư: 6247 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai. Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2| 130MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hoà 2 Công suất: 130 MW Tổng vốn đầu tư: 5657 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 | 72MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72 MW Tổng vốn đầu tư: 3168 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Tổng thầu EPC: IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2021

Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh | 27.3MW

Tên dự án: Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió ADANI Phước Minh (TSV – Adani Group) Công suất: 27,3 MW Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận. Tổng thầu EPC: Liên danh China Power/IPC Group Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021 COD: Tháng 10/2021