110KV Transmission Lines | Hoa Dong Wind Power Plant

  • Project: Hoa Dong Wind Power Plant
  • Client: Wind Power Hoa Dong Co. Ltd
  • Capacity: 30MW
  • Package: Construct 110KV Transmission Lines
  • Contract Value: VND 24.6 Billion
  • Province: Soc Trang
  • Year: 2022

 

Các dự án khác