220kV Transmission Lines | Yang Trung Wind Power Plant

  • Project: Yang Trung 145MW Wind Power Plant Project
  • Client: Yang Trung Wind Power Jsc
  • Capacity: 145MW
  • Package: 220kV Transmission Lines
  • Contract Value: VND 359.9 Billion
  • Province: Gia Lai
  • Year: 2020-2021

Các dự án khác