Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Yang Trung

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Yang Trung 145MW
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung
  • Công suất: 145MW
  • Gói thầu: Gói thầu thi công Đường dây 220kV
  • Giá trị: 359.9 tỷ VND
  • Địa điểm: Gia Lai
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021

Các dự án khác