Môi trường

IPC tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh bảo vệ môi trường như:

  • Nhà máy xử lí nước sạch (quy mô lớn cho thành phố, cụm dân cư và quy mô nhỏ cho tòa nhà, khu công nghiệp);
  • Nhà máy/ Dự án xử lý rác thải/ nước thải;
  • Nhà máy điện rác