Năng lực Tài chính

Năng lực tài chính của IPC Group

HẠN MỨC NGÂN HÀNG: TRÊN 11.000 TỶ VND 

Danh sách các ngân hàng, định chế tài chính  có hạn mức