Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 50MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 56 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Hoà Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hoà Đông 2 Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 318.5 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Thời gian thực hiện: Năm 2021

Trạm biến áp và Đường dây 110kV| Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Khách hàng: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 110kV Giá trị: 69.7 tỷ VND Địa điểm: Ninh Thuận Thời gian thực hiện: Năm […]

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Yang Trung

Tên dự án: Nhà máy điện gió Yang Trung 145MW Khách hàng: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 359.9 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 100MWp Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 100MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 84.7 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 50MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 56 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Hoà Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hoà Đông 2 Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 318.5 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Thời gian thực hiện: Năm 2021

Trạm biến áp và Đường dây 110kV| Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Khách hàng: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 110kV Giá trị: 69.7 tỷ VND Địa điểm: Ninh Thuận Thời gian thực hiện: Năm […]

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Yang Trung

Tên dự án: Nhà máy điện gió Yang Trung 145MW Khách hàng: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 359.9 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 100MWp Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 100MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 84.7 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 50MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 56 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Hoà Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hoà Đông 2 Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 318.5 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Thời gian thực hiện: Năm 2021

Trạm biến áp và Đường dây 110kV| Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Khách hàng: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 110kV Giá trị: 69.7 tỷ VND Địa điểm: Ninh Thuận Thời gian thực hiện: Năm […]

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Yang Trung

Tên dự án: Nhà máy điện gió Yang Trung 145MW Khách hàng: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 359.9 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 100MWp Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 100MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 84.7 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 50MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 56 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Hoà Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hoà Đông 2 Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 318.5 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Thời gian thực hiện: Năm 2021

Trạm biến áp và Đường dây 110kV| Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Khách hàng: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 110kV Giá trị: 69.7 tỷ VND Địa điểm: Ninh Thuận Thời gian thực hiện: Năm […]

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Yang Trung

Tên dự án: Nhà máy điện gió Yang Trung 145MW Khách hàng: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 359.9 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 100MWp Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 100MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 84.7 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 50MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 56 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Hoà Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hoà Đông 2 Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Hoà Đông 2 Công suất: 72MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 318.5 tỷ VND Địa điểm: Sóc Trăng Thời gian thực hiện: Năm 2021

Trạm biến áp và Đường dây 110kV| Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Khách hàng: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 Công suất: 30MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 110kV Giá trị: 69.7 tỷ VND Địa điểm: Ninh Thuận Thời gian thực hiện: Năm […]

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện gió Yang Trung

Tên dự án: Nhà máy điện gió Yang Trung 145MW Khách hàng: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung Công suất: 145MW Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị: 359.9 tỷ VND Địa điểm: Gia Lai Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021

Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 100MWp Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận Công suất: 100MWp Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV Giá trị Hợp đồng: 84.7 tỷ VND Tỉnh: Ninh Thuận Năm: 2020