Trạm biến áp và Đường dây 110kV| Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1
  • Khách hàng: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1
  • Công suất: 30MW
  • Gói thầu: Gói thầu thi công Trạm biến áp và Đường dây 110kV
  • Giá trị: 69.7 tỷ VND
  • Địa điểm: Ninh Thuận
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác