Trạm biến áp và Đường dây 220kV| Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3

  • Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
  • Công suất: 50MWp
  • Gói thầu: Thi công Trạm biến áp và Đường dây 220kV
  • Giá trị Hợp đồng: 56 tỷ VND
  • Tỉnh: Ninh Thuận
  • Năm: 2020

Các dự án khác