Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 Công suất: 72 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 11 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 Công suất: 130 MW Địa điểm: Sóc Trăng Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022 – 01/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Thanh Phong

Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin Công suất: 27 MW Địa điểm: Bến Tre Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) điện gió Giá trị: 45 tỷ VND Thời gian thực hiện: 01/2022-01/2027

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Chủ đầu tư: CPCP điện mặt trời VKT-Hòa An Công suất: 35 MW Địa điểm: Hậu Giang Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì Giá trị: 14 tỷ VND Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Trí Việt Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tây Ninh Trí Việt Công suất: 30 MWp Vị trí: Tây Ninh Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: 5/2019-5/2020

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời BMT

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời BMT Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 30 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 6.99 tỷ VND Thời gian thực hiện: 05/2019-05/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa Chủ đầu tư: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam Công suất: 50 MWp Vị trí: Khánh Hoà Gói thầu: Tổng thầu vận hành và bảo dưỡng (O&M) Giá trị: 9.32 tỷ VND Thời gian thực hiện: 06/2019-06/2024

Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1 Công suất: 30 MW Địa điểm: Ninh Thuận Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP Giá trị: 10 tỷ VND Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023