Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Eurowindow

  • Tên dự án: Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Eurowindow
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Skyx Saigontel
  • Công suất: 1242 kWp
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì
  • Giá trị: 224 triệu VND
  • Thời gian thực hiện: 2022-2023

Các dự án khác