Dịch vụ O&M | Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1
  • Công suất: 30 MW
  • Địa điểm: Ninh Thuận
  • Gói thầu: Nhà thầu Vận hành & Bảo trì phần BOP
  • Giá trị: 10 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: 11/2021-11/2023

Các dự án khác