Dự án Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa 50MWp

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa 50MWp
  • Khách hàng: Liên danh AC Energy Philippines and AMI Energy Vietnam
  • Công suất: 50 MWp
  • Gói thầu: Liên danh Tổng thầu EPC
  • Giá trị: 780 tỷ VND
  • Vị trí: Cam Lâm, Khánh Hòa
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018

Các dự án khác