Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy IP Việt Nam | 2942kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy IP Việt Nam
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 2x1246KWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 38.9 tỷ VND
  • Vị trí: Đồng Nai
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác