Dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh 50MWp

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh
  • Khách hàng: Liên doanh Công ty CP TSV và Công ty Adani Ấn Độ
  • Công suất: 50 MWp
  • Gói thầu: Tư vấn thiết kế
  • Giá trị: 15.6 tỷ VND
  • Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác