Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico | 723KWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 723KWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 9.9 tỷ VND
  • Tỉnh: Long An
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác