Nhà máy Suntory Pepsico Bắc Ninh | 150kWp

  • Tên dự án: Nhà máy Suntory Pepsico Bắc Ninh
  • Khách hàng: Chi nhánh Công ty Suntory Pepsico tại Bắc Ninh
  • Công suất: 150kWp
  • Gói thầu: Hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái 150kWp
  • Giá trị: 7.5 tỷ VND
  • Địa điểm: Bắc Ninh
  • Thời gian thực hiện: Năm 2014

Các dự án khác