Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2 [50 MWp]

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2
  • Khách hàng: Công ty TNHH ĐMT Mỹ Sơn 2
  • Công suất: 50 MWp
  • Gói thầu: Liên danh Tổng thầu EPC
  • Giá trị: 1100 tỷ VND
  • Vị trí: Ninh Sơn, Ninh Thuận
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác