Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 (Sông Biêu) 100MWp

  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 (Sông Biêu)
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần công nghiệp năng lượng Ninh Thuận
  • Công suất: 100 MWp
  • Gói thầu: Tổng thầu EPC
  • Giá trị: 847 tỷ VND
  • Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận.
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021

Các dự án khác