Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 [62MWp] 

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1
  • Khách hàng: Công ty TNHH ĐMT Mỹ Sơn 1
  • Công suất: 62 MWp
  • Gói thầu: Liên danh Tổng thầu EPC
  • Giá trị: 1200 tỷ VND
  • Vị trí: Ninh Sơn, Ninh Thuận
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác