Dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hải 35MWp

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hải
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Licogi 16
  • Công suất: 35 MWp
  • Gói thầu: Dịch vụ Tư vấn thiết kế, quản lý dự án và T&C
  • Giá trị: 24.85 tỷ VND
  • Vị trí: Ninh Hải, Ninh Thuận
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác