Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam | 1032KWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp
  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam
  • Công suất: 1023KWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 13.4 tỷ VND
  • Vị trí: Bình Dương
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác