Dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 30MWp

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 30MWp
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần điện mặt trời Vĩnh Hảo
  • Công suất: 30 MWp
  • Gói thầu: T&C
  • Giá trị: 10.5  tỷ VND
  • Vị trí: Tuy Phong, Bình Thuận
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018

Các dự án khác